Vítejte v UCB Česká republika

Pravidla a podmínky používání webových stránek Webové stránky ucb.cz

1. Obecné. Vítejte na webových stránkách ucb.cz (Webové stránky). Tyto stránky jsou vlastněny UCB s.r.o., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice (UCB). Vstupem na Webové stránky a jejich používáním přijímáte pravidla a podmínky používání uvedené níže, proto pokud nehodláte daná pravidla a podmínky akceptovat, prosíme, neprodleně opusťte tyto Webové stránky. Tyto Webové stránky jsou provozovány a řízeny v České republice a řídí se českým právem. Vstup na stránky bude považován za souhlas s pravidly a podmínkami uvedenými níže.

2. Informace o zdravotním stavu/Léčivé přípravky. Informace a materiály na každé webové stránce těchto Webových stránek (Informace) byly shromážděny za účelem poskytnutí obecných informací o aktivitách UCB a přidružené skupiny společností. Některé Informace se mohou týkat medicínských, zdravotních či kondičních stavů, jejich prevence a léčby. Tyto Informace mají pouze informační charakter.

Tyto Informace obsažené na těchto Webových stránkách nepředstavují ani nenahrazují lékařské doporučení ani nemají za cíl reklamu na přípravky UCB a přidružené skupiny společností. UCB neposkytuje žádné lékařské diagnózy či konkrétní pacientské rady. Nepoužívejte tyto Informace k určení diagnózy zdravotního či kondičního problému či onemocnění. Pokud byste měl/a obavy o svůj zdravotní stav, kontaktujte, prosím, svého lékaře, který Vám poskytne kvalifikované doporučení na základě Vašich příznaků a situace.

Tyto Webové stránky obsahují Informace o přípravcích registrovaných po celém světe a obvykle dostupných pouze na lékařský předpis. Tyto přípravky nemusí být dostupné ve všech zemích a také mohou být regulačními orgány různých zemí schváleny v různých indikacích, dávkování či s různými omezeními. Zdravotničtí odborníci mohou získat kompletní informace o přípravcích z místní preskripční informace. Pacienti a lékaři by měli vždy konzultovat místní informační zdroje dané země.

3. Zřeknutí se odpovědnosti a záruky. Tyto Webové stránky poskytují Informace pouze jako obecné informace. Přestože UCB vyvine přiměřenou snahu o to, aby obsahovaly přesné a aktuální Informace, UCB nemůže být nikterak odpovědná za chyby či opomenutí v obsahu těchto Webových stránek.

Dané Informace jsou poskytovány „jak stojí a leží“. Z tohoto důvodu by Informace měly být návštěvníky Webových stránek důkladně zváženy a ani UCB ani přidružená skupina společností nemůže poskytnout záruky ohledně celistvosti či přesnosti Informací na těchto Webových stránkách či jejich možném použití.

UCB a její přidružená skupina společností nebude zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, represivní či jiné škody plynoucí z použití, spoléhání se na, přístup k či neschopnost použít tyto Informace či jakoukoliv úpravu těchto Webových stránek, kterou může UCB kdykoliv provést.

Žádné Informace na těchto Webových stránkách nepředstavují ani nebudou považovány za návrh či nabídku k investici či jiném podílu na akciích či jiných cenných papírech UCB.

4. Autorská práva/Používání Informací. Pokud není uvedeno jinak, veškerá autorská práva k Informacím náleží UCB. Veškerá práva na Informace jsou vyhrazena.

Můžete volně prohlížet Webové stránky, ale přístup, stahování a použití Informací z těchto Webových stránek, včetně, ale bez omezení na texty a obrázky, můžete použít pouze pro Vaši osobní potřebu za předpokladu, že dodržíte uvedení veškerých autorských a dalších práv obsažených v jakýchkoliv Informacích stažených z těchto Webových stránek.

Nesmíte šířit, upravovat, předávat dále, sdílet či použít Informace jiným způsobem, než je výslovně povoleno na těchto Webových stránkách či jak bude v předstihu písemně schváleno UCB.

S výjimkou výše uvedených vymezených schválení Vám nenáleží žádná licence či právo na Informace obsaženou na těchto Webových stránkách a ani Vy ani žádná další strana nemáte nárok na autorská práva UCB.

5. Ochranné známky/majetková práva. Měl/a byste předpokládat, že všechny názvy produktů, které se objevují na těchto Webových stránkách, ať už se objevují ve velkém formátu nebo se symbolem ochranné známky či nikoliv, jsou ochrannou známkou buď vlastněnou UCB či přidruženou skupinou společností nebo UCB či přidružená skupina společností vlastní licenci k jejich používání.

Tyto Webové stránky mohou také obsahovat nebo odkazovat na patenty, vlastněné Informace, technologie, produkty, procesy či jiná majetková práva UCB a/nebo jiných stran. Nejsou Vám udělena žádná práva k žádným takovým ochranným známkám, patentům, doménovým názvům, technologiím, produktům, procesům a jiným vlastněným Informacím či majetkovým právům UCB a/nebo jiných stran. Nepoužívejte ochranné známky UCB či potenciálně matoucí modifikace ve jméně Vaší internetové domény. Uživatelé internetu pak nebudou na pochybách, zda je zdrojem Webových stránek UCB, nebo jste to Vy.

6. Odkazy na jiné stránky. Tyto Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Informace na takových stránkách nejsou oficiálním stanoviskem UCB a UCB není odpovědná za žádné informace ani materiály, které z takovýchto webových stránek získáte.

7. Odkazy na webové stránky UCB. Žádné odkazy na tyto Webové stránky nemohou být uvedeny na jiných webových stránkách bez předchozího souhlasu UCB. Výjimku tvoří nasměrování návštěvníka stránek na domovskou stránku Webových stránek, v samostatném vyskakovacím okně, s plně uvedeným jménem domény UCB a odpovídajícím vyskakujícím upozorněním pro návštěvníka, že přechází na stránku třetí strany.

8. Dostupnost Webových stránek. UCB nezaručuje, že Webové stránky budou dostupné neustále nebo že Webové stránky nebo server, na kterém jsou umístěny, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Vy, nikoliv UCB, nesete veškeré náklady na nezbytnou údržbu, opravu či náhradu Vašeho hardware, software a dat ať už v důsledku poškození takovými viry či škodlivými komponenty.

9. Úpravy. UCB může kdykoliv upravit tyto pravidla a podmínky aktualizací tohoto dokumentu. Tyto změny jsou pro Vás závazné a měl/a byste pravidelně navštěvovat tuto stránku a seznámit se s aktuální verzí pravidel a podmínek, které jsou pro Vás závazné.